Pályázati felhívás tanulmányi ösztöndíj támogatásra

2015. december 30. 12:06 ujnemzedek.hu

Magyarország legfőbb ügyésze ösztöndíj pályázatot hirdet egyetemek informatikai karának nappali tagozatán legalább egy félévet eredményesen teljesített hallgatók tanulmányainak támogatására. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes, kézzel vagy géppel írt és aláírt önéletrajz; a hallgatói jogviszonynak, a hallgatónak az informatikai karon elért tanulmányi eredményeinek igazolása a leckekönyv bejegyzéseket tartalmazó oldalainak másolatával, vagy a Neptun rendszerből letöltött, kinyomtatott és az egyetem tanulmányi osztálya által hitelesített dokumentummal; továbbá amennyiben van idegen nyelvismeretet igazoló okirat, annak egyszerű másolata.

A pályázónak a pályázatban fel kell tüntetni rövid úton történő elérhetőségét (elektronikus levélcím, telefon-, illetve telefaxszám stb.). Külön íven mellékelnie kell az alábbiakról szóló nyilatkozatokat: - nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal, illetőleg legmagasabb fegyelmi büntetés hatálya alatt; - büntetlen előéletű, nem áll büntető eljárás hatálya alatt, továbbá hozzájárul, hogy ezen adatokat ellenőrizzék az ügyészségi összesített adatállományban; - hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez a pályázat során, továbbá nyilatkozhat az elbírálást követő adatkezelésről is; - a beadott CD vagy DVD lemez vírusmentes, amelyet több vírusellenőrzővel is ellenőrzött; - a beadott szoftvert saját maga fejlesztette. A pályázó kérheti, hogy sikertelenség esetén pályázatát a mellékletekkel együtt visszakapja.

Nyilatkozat hiányában a pályázatokat nem küldjük vissza, és a pályázatot az elbírálást követően – amennyiben a pályázó további adatkezelésre nem adott hozzájárulást – megsemmisítjük. Érvényes pályázat benyújtásához a pályázónak a pályázati felhívás mellékletében lévő programozási feladatra megfelelő, működő megoldást kell adnia. Be kell nyújtania egyszer írható CD vagy DVD lemezen a következőket: a program forrását (a teljes projektet), az adatbázis állományokat (ha vannak), a dokumentumokat, valamint a teszteket.

A pályázat postai úton adható be, a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztálya fogadja (1385 Budapest, Pf. 851). Postára adási határidő: 2016. február 15. A pályázatot egy nagyméretű borítékban kérjük benyújtani, amelyen feltüntetik „PÁLYÁZAT TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRA”. A borítékban el kell helyezni a pályázati felhívásban kért okiratokat, a pályázati felhívás mellékletében lévő probléma informatikai megoldásának leírását, valamint elektronikus adathordozón az informatikai megoldást is.

 A pályázatokat és a mellékelt programozási megoldásokat szakemberek bírálják el, és javaslatot tesznek a személyes meghallgatásra. A pályázók személyes meghallgatását Bíráló Bizottság végzi, amelynek javaslata alapján a legfőbb ügyész dönt a tanulmányi ösztöndíj támogatás_odaítéléséről. 2 A Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya támogatói szerződést köt a nyertes pályázóval, amely alapján a pályázó az informatikai kar nappali tagozatán folyamatosan folytatott tanulmányai alatt havonta 50 000 forint összegű támogatásban részesül.

A tanulmányi ösztöndíj támogatási szerződésben a pályázó vállalja, hogy - a pályázatban írt tanulmányait folyamatosan végzi, és a támogatási szerződésben meghatározott határidőig eredményesen befejezi, vagy legalább az abszolutóriumot megszerzi; - a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályán kijelölt instruktor felügyelete mellett a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályán szakmai gyakorlatot teljesít, amelynek keretében legalább havonta egy, előre egyeztetett alkalommal jelentkezik a kijelölt instruktornál, aki programozási feladatokkal látja el, majd a neki bemutatott megoldások alapján munkáját havonta minősíti (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem megfelelt); - tanulmányainak befejezése után a számára felajánlott munkakört elfogadja, ügyészségi szolgálati jogviszonyt létesít, és azt fenntartja legalább a tanulmányi ösztöndíj folyósításának megfelelő időtartamban. A Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztályának az alábbiak felmerülését követő 5 munkanapon belül a pályázó írásban köteles bejelenteni, ha - tanulmányait nem fejezi be a vállalt határidőig, megszakítja, vagy félévét passziválja; - a tanulmányait befejezi, vagy az abszolutóriumot megszerzi; - a felajánlott munkakört nem fogadja el, illetőleg ügyészségi szolgálati viszonyt önhibájából nem létesít; - gyanúsítottként kihallgatták, vádat emeltek vele szemben, illetőleg az ellene folytatott büntetőeljárásban vádemelés elhalasztásra vagy közvetítői eljárásra utalásra került sor.

 A támogatási szerződés megszűnik, és a pályázónak a kapott tanulmányi ösztöndíjat vissza kell fizetnie, amennyiben - különös méltánylást érdemlő okot (szülés, tartós betegség, baleset stb.) kivéve a képzést a vállalt határidőig nem fejezi be vagy megszakítja; - szakmai gyakorlata során a rábízott feladatokat nem megfelelő színvonalon látja el, így az instruktortól három egymást követő hónapban „nem megfelelt” minősítést kap; - tanulmányai befejezését követően a felajánlott munkakört nem fogadja el; ügyészségi szolgálati viszonyt önhibájából nem létesít; illetőleg a szolgálati viszony bármelyik fél kezdeményezésére – a tanulmányi ösztöndíj folyósításának megfelelő tartam letelte előtt – megszűnik.

 Ez utóbbi alól kivétel, ha a szolgálati viszony rendkívüli lemondással, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 36. § (1) bekezdésének a), b), vagy e) pontja alapján, illetve ha egészségügyi okú alkalmatlanság miatt szűnik meg. A pályázó a szakmai gyakorlata során végzett munkájáért – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § (3a) bekezdése alapján – egyéb juttatásban nem részesül. A támogatói szerződés megkötésével egyidőben a pályázó titoktartási nyilatkozatot tesz, továbbá vállalja, hogy a biztonsági, az egészségügyi, a munka- és tűzvédelmi előírásokat megtartja; nem tanúsít olyan magatartást, amellyel az ügyészség jogos érdekeit veszélyeztethetné. *** A pályázati hirdetmény hivatalos megjelenési helyei: az Ügyészségi Közlöny, valamint az ügyészség honlapja (www.mklu.hu). Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály 3 Melléklet Informatikai feladat tanulmányi ösztöndíj támogatásra Alapkövetelmények Technológiai követelmények: · .NET / C# · ASP.NET MVC (legalább 4-es verzió) vagy · PHP illetve · HTML5 / Javascript / Jquery / CSS3 · Microsoft SQL Server (T-SQL) · Microsoft Visual Studio (minimum 2012) Elméleti ismeretek: · Objektum orientált szemlélet · Tervezés (UML, Adatbázis diagram) A feladat összefoglalása Ügyfél igény alapján szükségessé vált egy olyan rendszer kiépítése, mely lehetőséget ad nagymennyiségű állományok feltöltésére és megjelenítésére, továbbá lehetővé teszi a weboldalon történő megjelenést, egyetlen tömörített (.rar) állomány feltöltésével.

 A tömörített file tartalmazhat pdf, tif, jpg, png állományokat tetszőleges névvel és egy meghatározott nevű xls állományt (nyilvantartas.xls). A nyilvantartas.xls állomány három oszlopot tartalmaz: - Dokumentum száma - Dokumentum fajtája - Dokumentumhoz kapcsolódó megjegyzés. Dokumentum száma mező: tartalmazhat számokat, betűket és speciális karaktereket is. A dokumentum száma mezőben lévő tartalom egy hivatkozással van ellátva, amelyre kattintva megjelenik a hivatkozott dokumentum.

 A hivatkozás feltétele, hogy a nyilvantartas.xls állomány azonos könyvtárban van a dokumentumokkal. Dokumentum fajtája mező: szabad szöveges mező. (A mezőben előre meghatározott fajták definiáltak, de ezek vizsgálata nem képezi a feladat részét.) Dokumentumhoz kapcsolódó megjegyzés: szabad szöveges mező. A dokumentum első sora minden esetben az oszlop nevét tartalmazza. A weboldalnak meg kell tudnia jeleníteni a feltöltött xls-t, olyan módon, hogy az első oszlopba a linkre kattintva a hivatkozott állományt kell megjeleníteni. Minden sikeres feltöltés és ellenőrzés után, ha a rendszer mindent rendben talált, akkor a jelenlegi nyilvános felületen lévő állományokat felülírja, a feltöltött tömörített állományt és ideiglenes állományokat pedig törli. A rendszer alapfunkciói Két féle felületet kell megvalósítani: - Mindenki számára nyilvános felület - Csak adminisztrátorok által használható felület. 4 Mindenki számára nyilvános felület: A felhasználók ezen felületet látják, és rajta keresztül el tudják érni a dokumentumokat. Megjelenítés során alapértelmezésben a rendezés a dokumentum fajtájára történik. A rendezési feltételnek azonban megváltoztathatónak kell lennie, az oszlopok fejrészére kattintva. Csak adminisztrátorok által használható felület: Megfelelő jogosultság ellenőrzés után elérhető felület. Ezen a felületen lehet feltölteni az állományt, és a feltöltés után itt kell megjeleníteni, hogy a feldolgozás sikeresen zárult vagy hibával. Hiba esetén meg kell jeleníteni azon sor vagy sorok számát, ahol a hiba található. Például hiba lehet, ha az első oszlopban egy tételhez nincsen állomány hivatkozás rendelve.

A feltöltött dokumentumok nagy része olyan kép vagy pdf., amely szkennelt dokumentumokból áll. Nem a feladat része, de amennyiben kereső funkció is belekerül a rendszerbe, gondoskodni kell szkennelt dokumentumokat tartalmazó képek és pdf-ek szöveges kereshetőségéről is. A rendszer működése A rendszert a felhasználó web böngészőben tudja kezelni, azaz semmilyen program telepítése nem szükséges a kliens gépen (alapértelmezett böngésző: Internet Explorer 11). A weboldal semmilyen programot nem telepíthet a kliens gépre! A felhasználók azonosítása egy bejelentkező képernyőn történik, ahol meg kell adni felhasználó nevet és jelszót. Feladat - Készítsen a rendszerhez rendszertervet. - Készítsen működő, felhasználóbarát és a mai kornak megfelelő programot a rendszerterv alapján. - Küszöbölje ki lehetőség szerint a felhasználói hibákat. - Készítse el a forráskódot optimalizált, kommentezett formában. - A projekt opcionálisan tartalmazzon automatizált teszteket (Unit teszt, Coded UI teszt). (Nem kötelező, de előnyt jelent.) - Készítsen a kész programhoz felhasználói dokumentációt. - Nyújtsa be egyszer írható CD vagy DVD lemezen a következőket: a program forrását (a teljes projektet), az adatbázis állományokat (ha vannak), a dokumentumokat, valamint a teszteket. - Mellékeljen írásbeli nyilatkozatot arról, hogy - a beadott lemez vírusmentes, amelyet több vírusellenőrzővel is ellenőrzött, - a szoftvert saját maga fejlesztette.